آدرس:
بلوار شهيد بهشتي حصارك نبش خيابان امام زاده محمد فروزشگاه ورزشي شيخي
کرج
تلفن:
026-34581808
موبایل:
info@atkd.biz